Elections

Board of Directors Elections

The next directors election is scheduled for Saturday, May 7, 2022. The District anticipates contracting with Harris County to conduct the election and to use the regular County polling places for the election.

Applications for a place on the ballot may be filed from January 19, 2022, to 5:00 p.m. local time on February 18, 2022. For information about the requirements for filing for candidacy for a position on the Board, please visit the Texas Secretary of State’s candidate website, at https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml.

Elecciones de la Junta Directiva

La próxima elección de directores está programada para el sábado 7 de mayo de 2022. El Distrito anticipa celebrar un contrato con el Condado de Harris para la conducción de la elección y para utilizar los lugares de votación regulares del Condado para la elección.

Las solicitudes para un lugar en la boleta de votación pueden presentarse desde el 19 de enero de 2022 hasta las 5:00 p.m. hora local del 18 de febrero de 2022. Para obtener información acerca de los requisitos para presentar la candidatura para una posición en la Junta, sírvase visitar ele sitio web del candidato del Secretario de Estado de Texas en https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml.

Caùc Cuoäc Baàu Cöû Ban Giaùm Ñoác

Cuoäc baàu cöû caùc giaùm ñoác tieáp theo döï kieán ñöôïc toå chöùc vaøo thöù Baûy, 7 thaùng Naêm, 2022. Cô Quan tham gia hôïp ñoàng vôùi Quaän Harris ñeå tieán haønh cuoäc baàu cöû vaø ñeå söû duïng caùc ñòa ñieåm boû phieáu thöôøng leä cuûa Quaän cho cuoäc baàu cöû.

Thôøi gian noäp ñôn xin ghi teân treân laù phieáu laø töø ngaøy 19 thaùng Moät, 2022 ñeán 5 giôø chieàu giôø ñòa phöông ngaøy 18 thaùng Hai, 2022. Ñeå bieát theâm thoâng tin veà caùc yeâu caàu noäp ñôn tranh cöû cho moät ví trí cuûa Ban, vui loøng gheù thaêm website öùng cöû vieân cuûa Toång Tröôûng Tieåu Bang Texas taïi https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml.

董事會選舉